Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14394
Title: Hoạch định ngân sách hằng năm tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương - Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Hồng Nghĩa
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Ngân sách;Hoạch định;Cty cổ phần thép Thái Bình Dương, Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 575tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định ngân sách doanh nghiệp. Chương 2: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng hoạch định ngân sách tại công ty cổ phần thép Thái Bình Dương – Đà Nẵng. Chương 3: Hoạch định ngân sách hàng năm tại Công ty cổ phần thép Thái Bình Dương - Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11419.pdfToàn văn4.14 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11419 - TT.pdfTóm tắt262.05 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.