Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14391
Title: Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn từ ngân sách thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Authors: Phạm, Văn Tuấn
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Đầu tư;Xây dựng cơ bản;TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 132tr;
Abstract: Chương 1 – Lý luận về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách . Chương 2 – Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách của Thành phố Quy Nhơn – Bình Định Chương 3 – Các giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách của Thành phố Quy Nhơn- Bình Định
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11372.pdfToàn văn831.06 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11372 - TT.pdfTóm tắt355.36 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.