Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14378
Title: Dự toán ngân quỹ tại chi nhánh công ty TNHH UNI - PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam .
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Giang
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán;Dự toán;Công ty TNHH UNI - PRESIDENT Việt Nam tại Quảng Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
Series/Report no.: 98 tr.;
Abstract: Chương 1 : Một số vấn đề lý luận về dự toán ngân quỹ trong doanh nghiệp Chương 2 : Thực tế công tác lập dự toán ngân quỹ tại chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam Chương 3 : Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân quỹ tại chi nhánh công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại Quảng Nam
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdfTóm tắt287.57 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LUAN VAN - 11486.pdfToàn văn787.23 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.