Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14377
Title: Quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế tỉnh Bình Định
Authors: Phan, Thị Thanh Thuỷ
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Quản lý;Thuế;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 97tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý thu thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam. Chương 2: Thực trạng quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình Định Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11375.pdfToàn văn709.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11375 - TT.pdfTóm tắt349.8 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.