Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14365
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước Quận Ngũ Hành Sơn
Authors: Nguyễn, Thị Thái Lộc
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý;Ngân sách Nhà nước;Quận Ngũ Hành Sơn
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 109tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý chi ngân sách Nhà nước. Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý chi ngân sách Nhà nước Quận Ngũ Hành Sơn. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách Nhà nước Quận Ngũ Hành Sơn.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11400.pdfToàn văn859.84 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11400 - TT.pdfTóm tắt319.56 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.