Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14358
Title: Giải pháp quản lý rừng tại tỉnh Kon Tum
Authors: Hồ, Đắc Thụy Xuân Hương
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý;Tỉnh Kon Tum;rừng
Issue Date: 2014
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý rừng. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian qua. Chương 3: Một số giải pháp quản lý rừng tại tỉnh Kon Tum thời gian tới.
metadata.dc.NienKhoa: 2012 - 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11316 TT.pdfTóm tắt360.01 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11316.pdfToàn văn1.2 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.