Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14353
Title: Hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Phú Yên
Authors: Vũ, Thị Kim Oanh
Advisor: Nguyễn, Mạnh Toàn
Keywords: Nợ xấu;Hạn chế;NH đầu tư và phát triển, Chi nhánh tỉnh Phú Yên
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 96tr;
Abstract: - Chương 1 : Cơ sở lý luận về hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.- Chương 2: Thực trạng hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP ĐT&PT chi nhánh Phú Yên. - Chương 3: Giải pháp hạn chế nợ xấu trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại NHTMCP ĐT&PT chi nhánh Phú Yên.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11566.pdfToàn văn821.47 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11566 - TT.pdfTóm tắt365.8 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.