Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14348
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại bưu điện Tỉnh Đăk Nông
Authors: Lê, Văn Hùng
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Bưu điện;Nguồn nhân lực;Tỉnh Đăk Nông
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 98 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đào tạo NNL của DN.- Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo NNL tại BĐT.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo NNL tại BĐT Đắk Nông.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11587.pdfToàn văn947.55 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11587 TT.pdfTóm tắt355.08 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.