Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14341
Title: Phát triển dịch vụ y tế Tỉnh Bình Định
Authors: Phạm, Thị Thu Hà
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Dịch vụ y tế;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 98 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển dịch vụ y tế.- Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11547.pdfToàn văn840.36 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11547 TT.pdfTóm tắt437.11 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.