Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14335
Title: Tăng cường kiểm soát chi phí tại trung tâm điện toán truyền số liệu KVIII.
Authors: Lê, Thị Minh Tâm
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kiểm soát;Chi phí;Trung tâm điện toán truyền số liệu KVIII.
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
Series/Report no.: 100 tr.;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi phí tại Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực III Chương 3: Tăng cường kiểm soát chi phí tại Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực III.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt232.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van-11395.pdfToàn văn668.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.