Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14327
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng TMCP công thương Đà Nẵng
Authors: Hồ, Thị Thanh Thuý
Advisor: Lâm, Chí Dũng
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Chi nhánh ngân hàng TMCP công thương Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 93 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1:Cơ sở lý luận về Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại.- Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác Quản trị quan hệ KHCN tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11562.pdfToàn văn3.04 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11562 TT.pdfTóm tắt267.43 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.