Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14326
Title: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách xã phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
Authors: Khúc, Thừa Phụng
Advisor: Hồ, Kỳ Minh
Keywords: Ngân sách;Quản lý;Thành phố Quy Nhơn
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 119tr;
Abstract: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về quản lý chi ngân sách cấp xã Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn thành phố Quy Nhơn Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách cấp xã trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11548.pdfToàn văn772.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11548 - TT.pdfTóm tắt334.6 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.