Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14325
Title: Hoạch định nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015
Authors: Nguyễn, Ái Nhân
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn
Keywords: Nguồn nhân lực;Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 108 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác hoạch định nguồn nhân lực.- Chương 2: Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng.- Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực tại Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2015.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11564.pdfToàn văn1.07 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11564 TT.pdfTóm tắt281.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.