Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14321
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrương, Bá Thanh-
dc.contributor.authorNgô, Thuỳ Trang-
dc.date.accessioned2014-03-24T07:27:18Z-
dc.date.available2014-03-24T07:27:18Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14321-
dc.description.abstract- Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu của Hải quan.- Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp Đà Nẵng. - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu tại cục Hải quan thành phố Đà Nẵngvi
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseries97tr;-
dc.subjectKế toánvi
dc.subjectThuếvi
dc.subjectCục hải quan TP Đà Nẵngvi
dc.titleHoàn thiện công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Đà Nẵngvi
dc.typeThesisvi
dc.NienKhoa2011-2013vi
dc.NoiLuuBanGocKho Tham khảo tầng 2vi
dc.NamNghiemThu2013vi
dc.CoQuanChuQuanThư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵngvi
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11575.pdfToàn văn787.98 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11575 - TT.pdfTóm tắt214.94 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.