Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14321
Title: Hoàn thiện công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Đà Nẵng
Authors: Ngô, Thuỳ Trang
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kế toán;Thuế;Cục hải quan TP Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 97tr;
Abstract: - Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu của Hải quan.- Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Tp Đà Nẵng. - Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế xuất nhập khẩu tại cục Hải quan thành phố Đà Nẵng
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11575.pdfToàn văn787.98 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11575 - TT.pdfTóm tắt214.94 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.