Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14318
Title: Giải pháp giảm nghèo ở Quận liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Authors: Bùi, Đức Hiền
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Giải pháp;nghèo;Quận liên Chiểu, Thành phố Đà nẵng
Issue Date: 2014
Abstract: Chương I: Cơ sở lý luận về nghèo và giảm nghèo. Chương II: Thực trạng nghèo và công tác giảm nghèo ở quận Liên Chiểu trong thời gian qua. Chương III: Một số giải pháp giảm nghèo ở quận Liên Chiểu trong thời gian đến.
metadata.dc.NienKhoa: 2012 - 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11539 TT.pdfTóm tắt420.38 kBAdobe PDFView/Open
11539.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.