Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14304
Title: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP ngoại thương - Chi nhánh Quảng Nam.
Authors: Trịnh, Minh Nhật Vũ
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Quan hệ khách hàng;Quản lý;Ngân hàng TMCP ngoại thương Chi nhánh Quảng Nam
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 84 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng trong ngân hàng thương mại.- Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Nam.- Chương 3: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Quảng Nam.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9679.pdfToàn văn631.93 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9679 TT.pdfTóm tắt208.69 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.