Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14295
Title: Quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
Authors: Huỳnh, Thạch Vũ
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản lý;Bảo hiểm xã hội;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 107tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân. Chương 2: Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11497.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11497 - TT.pdfTóm tắt276.66 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.