Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14294
Title: Phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghệ thông tin tại Thành Phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Quang Minh
Advisor: Nguyễn, Linh
Keywords: Công nghệ thông tin;Nguồn nhân lực;Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 97 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số khái niệm về NNL và phát triển nguồn NNL trong ngành CNTT.- Chương 2: Thực trạng phát triển NNL trong ngành CNTT ở thành phố Đà Nẵng.- Chương 3: Giải pháp phát triển NNL trong ngành CNTT thành phố Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9734.pdfToàn văn723.96 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9734 TT.pdfTóm tắt283.42 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.