Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14285
Title: Phát triển nguồn nhân lực quản lý tại công ty cổ phần xây dựng công trình 545
Authors: Hồ, Thị Như Quyên
Advisor: Lâm, Minh Châu
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản lý;Công ty cổ phần xây dựng công trình 545
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 93 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực quản lý của doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực quản lý tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 545.- Chương 3: Giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực quản lý tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 545.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9745.pdfToàn văn877.13 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9745 TT.pdfTóm tắt288.18 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.