Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14272
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nguồn nhân lực;Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Quảng Bình
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 87 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.- Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn- Quảng Bình thời gian qua.- Chương 3: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Du lịch Sài Gòn- Quảng Bình thời gian đến.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9633.pdfToàn văn630.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9633 TT.pdfTóm tắt199.78 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.