Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14266
Title: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình, CN Đà Nẵng.
Authors: Lê, Nguyễn Chánh Tín
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Rủi ro;NH TMCP An Bình, chi nhánh Đà nẵng;Tín dụng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 115tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng. Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN Đà Nẵng. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình, CN Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11594.pdfToàn văn1.03 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11594 - TT.pdfTóm tắt248.09 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.