Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14247
Title: Phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần sứ COSANI
Authors: Trương, Thị Nở
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: công ty cổ phần sứ COSANI;phát triển;thương hiệu
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về thương hiệu và phát triển thương hiệu. Chương 2: Thực trạng công tác phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần sứ COSANI Chương 3: Phát triển thương hiệu sứ COSANI
metadata.dc.NienKhoa: 2012 - 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Thương mại (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11472 TT.pdfTóm tắt282.56 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11472.pdfToàn văn917.72 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.