Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14244
Title: Phát triển thương hiệu của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex
Authors: Trương, Đình An
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Phát triển;Công ty nhựa đường Petrolimex;Thương hiệu
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1 - Cơ sở lý luận về Thương hiệu và phát triển thương hiệu. Chương 2 - Thực trạng kinh doanh và phát triển thương hiệu Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex. Chương 3 - Định hướng và giải pháp phát triển thương hiệu Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex.
metadata.dc.NienKhoa: 2012 - 2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Thương mại (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11574 - TT.pdfTóm tắt350.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11574.pdfToàn văn1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.