Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14217
Title: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dầu thực vật- Bình Định.
Authors: Võ, Thị Minh Hải
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Kế toán quản trị;Chi phí;Công ty cổ phần dầu thực vật- Bình Định.
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
Series/Report no.: 81 tr.;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Dầu thực vật Bình Định. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn hiện công tác kế toán quản trị chi phí tại các công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Bình Định.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt321.94 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van - 10981.pdfToàn văn679.44 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.