Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14212
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thông quan điện tử hàng hoá xuất nhập khẩu: Trường hợp tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Dương
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Thông quan điện tử;Xuất nhập khẩu;Chất lượng
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 86 tr.;
Abstract: Gồm 4 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ công và đo lường dịch vụ công.- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu.- Chương 3: Kết quả nghiên cứu.- Chương 4: Hàm ý chính sách và kiến nghị.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11577.pdfToàn văn1.22 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11577 TT.pdfTóm tắt256.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.