Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14211
Title: Phát triển thương hiệu VDC tại khu vực miền Trung
Authors: Trần, Thị Thanh Hiền
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: phát triển;thương hiệu;VDC ở khu vực miền trung
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu VDC ở khu vực miền Trung từ năm 2009 đến 2012. Chương 3 : Các giải pháp nhằm phát triển thương hiệu VDC tại miền Trung trong giai đoạn 2013 – 2015
metadata.dc.NienKhoa: 2011 - 2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Thương mại (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10988 TT.pdfTóm tắt262.23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
10988.pdfToàn văn953.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.