Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14197
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh
Authors: Trần, Công Thành
Advisor: Ninh, Thị Thu Thuỷ
Keywords: Thuế;Quản lý;Tỉnh Trà Vinh
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 100 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thu thuế thu nhập cá nhân.- Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.- Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11205.pdfToàn văn744.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11205 TT.pdfTóm tắt279.38 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.