Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14194
Title: Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn Tỉnh Bình Định
Authors: Trần, Yên Thái
Advisor: Bùi, Quang Bình
Keywords: Bảo hiểm xã hội;Dịch vụ;Tỉnh Bình Định
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 83 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân.- Chương 2: Thực trạng việc phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân tỉnh Bình Định.- Chương 3: Định hướng và giải pháp cơ bản phát triển BHXH tự nguyện cho nông dân tỉnh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2012-2014
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2014
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11206.pdfToàn văn4.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11206 TT.pdfTóm tắt236.66 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.