Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14188
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ cá thể trên địa bàn Thành phố Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Thị Lệ Trinh
Advisor: Ninh, Thị Thu Thuỷ
Keywords: Thuế;Quản lý;Thành phố Trà Vinh
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 118 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.- Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thanh phố Trà Vinh.- Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Trà Vinh.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11212.pdfToàn văn922.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11212 TT.pdfTóm tắt299.72 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.