Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14173
Title: Tăng cường công tác kiểm soát thuế GTGT tại chi cục thuế quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Tự Cư
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kiểm soát;Thuế;Hệ thống kế toán;Chi cục thuế quận Hải Châu
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 111tr;
Abstract: Chương 1: Những vấn đề Lý luận cơ bản về kiểm soát thuế GTGT. Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát thuế GTGT tại Chi cục Thuế quận Hải Châu. Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác kiểm soát thuế GTGT tại Chi cục Thuế quận Hải Châu.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9776.pdfToàn văn443.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9776 - TT.pdfTóm tắt196.53 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.