Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14153
Title: Hoàn thiện hoạt động quảng cáo cho hệ thống siêu thị Intimex Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ánh
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Hệ thống;Quảng cáo;Siêu thị Intimex Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 104tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về truyền thông cổ động và quảng cáo Chương 2: Thực trạng hoạt động quảng cáo của Hệ thống Siêu thị Intimex Đà Nẵng Chương 3: Hoàn thiện hoạt động quảng cáo cho Hệ thống Siêu thị Intimex Đà Nẵng
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9710 - TT.pdf803.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9710.pdf13.38 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.