Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14149
Title: Tổ chức báo cáo kế toán quản trị tại công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng
Authors: Đỗ, Thị Minh Nguyệt
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Kế toán;Quản trị;Cty cổ phần lương thực Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 104tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về tổ chức báo cáo KTQT trong doanh nghiệp sản xuất và chế biến lương thực. Chương 2: Thực trạng về các báo cáo kế toán quản trị tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. Chương 3: Tổ chức báo cáo KTQT tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9750.pdfToàn văn558.32 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9750 - TT.pdfTóm tắt1.11 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.