Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14137
Title: Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm lốp xe tải tại công ty cổ phần cao su Đà Nẵng
Authors: Phan, Nguyễn Phương Dung
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Marketing;Chính sách;Cty cổ phần cao su Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 121tr;
Abstract:  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách Marketing của doanh nghiệp  Chương 2: Tình hình sản xuất kinh doanh và thực trạng chính sách Marketing sản phẩm lốp xe tải tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng  Chương 3: Xây dựng chính sách Marketing cho sản phẩm lốp xe tải tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9739.pdfToàn văn903.6 kBAdobe PDFView/Open
9739 - TT.pdfTóm tắt344.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.