Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14135
Title: Phát triển dịch vụ LOGISTICS tại công ty cổ phần Viconship Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Phúc An
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Dịch vụ;Logistics;Cty Viconship ĐN
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 109tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ logistics và phát triển dịch vụ logistics tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Chương 2: Tổng quan về tình hình kinh doanh dịch vụ logistics và xác định hướng phát triển dịch vụ logistics tại công ty Viconship Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ logistics đường biển tại công ty Viconship Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9748.pdfToàn văn1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9748 - TT.pdfTóm tắt230.38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.