Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14125
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại bảo hiểm xã hội Đà Nẵng
Authors: Trần, Anh Huy
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Nguồn nhân lực;Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 98 tr.;
Abstract: Nội dung gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức.- Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng trong thời gian qua.- Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng trong thời gian tới.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11130.pdfToàn văn734.72 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11130 TT.pdfTóm tắt279.53 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.