Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14123
Title: Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm đường tại công ty cổ phần mía đường Đăk Nông
Authors: Lê, Văn Dần
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Hệ thống;Kênh phân phối;Cty cổ phần mía đường Đăk Nông
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 88tr;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống phân phối các công ty. Chương 2: phân tích thực trạng tổ chức hệ thống phân phối sản phẩm đường tại Công ty cổ phần mía đường Đắk Nông trên thị trường nội địa. Chương 3: Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm đường của Công ty cổ phần mía đường Đắk Nông trên thị trường nội địa.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9730.pdfToàn văn374.27 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9730 - TT.pdfTóm tắt173.31 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.