Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14120
Title: Hoàn thiện kênh phân phối tại công ty Bảo Minh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Quang
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Kênh phân phối;Công ty Bảo Minh Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 83 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lý luận về sản phẩm Bảo hiểm và hệ thống kênh phân phối sản phẩm.- Chương 2: Thực trạng hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại công ty B ảo Minh – Đà Nẵng.- Chương 3: Hoàn thiện kênh phân phối tại công ty Bảo Minh - Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11058.pdfToàn văn606.78 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11058 TT.pdfTóm tắt231.08 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.