Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14119
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Nguồn nhân lực;Đào tạo;Văn phòng UBND tỉnh Đăk Lăk
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 136tr;
Abstract: Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo nguồn nhân lực.Chương 2. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Chương 3. Những giải pháp về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9731.pdfToàn văn595.77 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9731 - TT.pdfTóm tắt100.08 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.