Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14118
Title: Đánh giá thành tích nhân viên của công ty TNHH MTV quản lý và sữa chữa đường bộ Đăk Lăk
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Thành tích;Nhân viên;Cty TNHH MTV quản lý và sữa chữa đường bộ Đăk Lăk
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 99tr;
Abstract: Chương 1 : Cơ sở lý luận về đánh giá thành tích nhân viên Chương 2 : Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên của Công Ty TNHH MTV Quản Lý và Sửa Chữa Đường Bộ ĐăkLăk. Chương 3 : Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên của Công Ty TNHH MTV Quản Lý và Sửa Chữa Đường Bộ ĐăkLăk
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9797.pdfToàn văn716.12 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9797 - TT.pdfTóm tắt219.26 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.