Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14113
Title: Phát triển thương hiệu yến sào Khánh Hòa
Authors: Phạm, Thị Kiều Trinh
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: thương hiệu;Yến sào;Khánh Hoà
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về thương hiệu và phát triển thương hiệu Chương 2: Phân tích tình hình phát triển thương hiệu tại công ty Yến sào Khánh Hòa Chương 3: Phát triển thương hiệu Yến sào Khánh Hòa
metadata.dc.NienKhoa: 2011 - 2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Thương mại (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11141 TT.pdfTóm tắt259.09 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11141.pdfToàn văn6.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.