Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14101
Title: Hoàn thiện công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở khoa học và công nghệ Thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: PGS. TS Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Hoàn thiện;Kế toán;Sở khoa học và công nghệ Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.
Series/Report no.: 89 tr.;
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán tạ i các đơn vị sự nghiệp. Chương 2: Th ực trạ ng công tác kế toán tạ i các sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.Chương 3: cơ sở xây dự ng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán t ại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng.
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham Khảo
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt199.76 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luan van - 11011.pdfToàn văn699.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.