Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14097
Title: Marketing dịch vụ đào tạo tại trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng
Authors: Trương, Phạm Ngọc Quyên
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Đào tạo;Marketing dịch vụ;Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 88 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về marketing dịch vụ.- Chương 2: Dịch vụ đào tạo tại Trung tâm Phát triển Phần mềm Đại học Đà Nẵng.- Chương3: Xây dựng chính sách marketing cho dịch vụ đào tạo tại Trung tâm Phát triển Phần mềm Đại học Đà Nẵng.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11074.pdfToàn văn1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11074 TT.pdfTóm tắt493.47 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.