Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14089
Title: Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Bình Định
Authors: Lê, Thị Bích Hạnh
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Dịch vụ bán lẻ;Phát triển;Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- chi nhánh Bình Định
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 101 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Những vấn đề lý luận về phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại.- Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11064.pdfToàn văn1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11064 TT.pdfTóm tắt443.07 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.