Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14086
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch Đồng Tâm trên thị trường Bình Định của công ty cổ phần Đồng Tâm
Authors: Mai, Ngọc Quang
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Kênh phân phối;Gạch Đồng Tâm;Thị trường Bình Định;Công ty cổ phần Đồng Tâm
Issue Date: 2013
Series/Report no.: 91 tr.;
Abstract: Gồm 3 chương:- Chương 1: Cơ sở lí luận về kênh phân phối.- Chương 2: Thực trạng hệ thống kênh phân phối của sản phẩm Gạch Đồng Tâm tại thị trường bÌnh định Bình Định.- Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện việc quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm Gạch Đồng Tâm tại thị trường Bình Định.
metadata.dc.NienKhoa: 2011-2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11030.pdfToàn văn770.63 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
11030 TT.pdfTóm tắt286.4 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.