Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14070
Title: Quản trị quan hệ khách hàng tại bưu điện tỉnh Đăk Lăk
Authors: Huỳnh, Cát Tiên
Advisor: Trương, Bá Thanh
Keywords: Quản trị;Quan hệ khách hàng;Bưu điện tỉnh Đăk Lăk
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 95tr;
Abstract: Chương I: Cơ sở lý luận về Quản trị quan hệ Khách hàng. Chương II: Đặc điểm, tình hình chung của Bưu điện tỉnh Daklak và thực trạng quản trị quan hệ khách hàng. Chương III: Giải pháp hoàn thiện Quản trị quan hệ Khách hàng tại BĐT Daklak
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9747.pdfToàn văn421.97 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
9747 - TT.pdfTóm tắt195.82 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.