Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14063
Title: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm mật ong của công ty cổ phần ong mật Đăk Lăk trên thị trường nội địa.
Authors: Trần, Văn Dược
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Phân phối;Sản phẩm;Công ty cổ phần ong mật Đăk Lăk
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 113tr;
Abstract: Chương 1: Những lý luận cơ bản về tổ chức và quản lý kênh phân phối sản phẩm. Chương 2: Thực trạng kênh phân phối của Dakhoney. Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Dakhoney.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9737.pdfToàn văn854.5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9737 - TT.pdfTóm tắt233.25 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.