Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14049
Title: phát triển thương hiệu Vietnam Airlines Cargo.
Authors: Nguyễn, Bảo Tâm
Advisor: PGS.TS Lê, Văn Huy
Keywords: Phát triển;thương hiệu;VietNam Airlines Cargo
Issue Date: 2013
Abstract: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phát triển thương hiệu của Vietnam Airlines Cargo. Chương 2: Thực trạng phương thức phát triển thương hiệu của Vietnam Airlines Cargo Chương 3: Các giải pháp phát triển thương hiệu Vietnam Airlines Cargo.
metadata.dc.NienKhoa: 2011 - 2013
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2013
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Thương mại (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11143 TT.pdfTóm tắt499.77 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
11143.pdfToàn văn3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.