Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14046
Title: Xây dựng chính sách marketing Mix cho sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa tại công ty TNHH Tân Phước.
Authors: Nguyễn, Tấn Sự
Advisor: Đoàn, Gia Dũng
Keywords: Marketing;Chính sách;Cty TNHH Tân Phước
Issue Date: 2012
Series/Report no.: 122tr;
Abstract: Chương 1. Cơ sở lý luận về xây dựng chính sách marketing – mix trong doanh nghiệp Chương 2. Thực trạng hoạt động kinh doanh và chính sách marketing – mix tại Công ty TNHH Tân Phước. Chương 3. Xây dựng chính sách marketing – mix cho sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa tại Công ty TNHH Tân Phước.
metadata.dc.NienKhoa: 2010-2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho Tham khảo tầng 2
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9979.pdfToàn văn1.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9979 - TT.pdfTóm tắt340.85 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.