Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/14044
Title: Phát triển thương hiệu Life của Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Phát triển;Thương hiệu;Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn
Issue Date: 2012
Abstract: Chương 1: Cơ sở lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu. Chương 2: Thực trạng kinh doanh và phát triển thương hiệu Life tại Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn. Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển thương hiệu Life tại Công ty cổ phần nước khoáng Quy Nhơn đến năm 2020
metadata.dc.NienKhoa: 2010 - 2012
metadata.dc.NoiLuuBanGoc: Kho tham khảo
metadata.dc.NamNghiemThu: 2012
metadata.dc.CoQuanChuQuan: Thư viện Đại học Kinh tế Đà nẵng
Appears in Collections:Thương mại (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9996 TT.pdfTóm tắt262.65 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
9996.pdfToàn văn733.29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.